Τομείς δραστηριότητας

Ποινικό δίκαιο

 • Αναλαμβάνουμε όλες τις υποθέσεις Ποινικού Δικαίου τόσο σε βαθμο πλημμελήμματος, όσο και σε βαθμο και κακουργήματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε υποθέσεις ναρκωτικών, εγκλημάτων κατά της ζωής, κατά της ιδιοκτησίας, οικονομικών εγκλημάτων κλπ.

 • Σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών, υπομνημάτων

 • Παράσταση στα ποινικά δικαστήρια

Ασφαλιστικά Μέτρα πάσης φύσεως

 • Διαταγές Πληρωμής πάσης φύσεως

 • Δικαστική Συμπαράσταση

 • Υποθέσεις Κτηματολογίου

Αστικό Δίκαιο

Αστικές συμβάσεις

 • Ιδιωτικά συμφωνητικά

 • Μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων κ.α

Εμπράγματο δίκαιο

 • Αγοραπωλησίες ακινήτων

 • Έλεγχος τίτλων

 • Διανομές

 • Προστασία δικαιωμάτων κυριότητας, νομής

 • Απαλλοτριώσεις κ.α

Κληρονομικό

 • Αποδοχές κληρονομιάς

 • Δημοσιεύσεις διαθηκών κ.α

Οικογενειακό

 • Διαζύγια

 • Γονική μέριμνα

 • Επιμέλεια τέκνων

 • Περιουσιακές διαφορές κ.α

Αυτοκινητιστικές Διαφορές

 • Τροχαία Ατυχήματα

 • Διαπραγματεύσεις με ασφαλιστικές εταιρείες

 • Διεκδίκηση ασφαλιστικών αποζημιώσεων κ.α

Συμβουλευτική και Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

 • Παροχή νομικών συμβουλών

 • Συστάσεων

 • Εξώδικες διαμαρτυρίες κ.α

Εμπορικό Δίκαιο

Δίκαιο εταιρειών

 • Σύσταση – τροποποίηση καταστατικών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε., ΙΚΕ, Αστικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, και σωματείων

 • Διεκδίκηση και είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων κ.α

 • Εμπορικές Μισθώσεις

Εργατικό Δίκαιο και Δίκαιο Κοινωνικής ασφάλισης

 • Συμβάσεις εργασίας υπαλλήλων

 • Θέματα καταγγελίας εργασιακών σχέσεων διαφορές με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, εργατικά ατυχήματα, διεκδικήσεις δεδουλευμένων, αποζημιώσεων απολύσεως και επιδομάτων

 • Ομαδικές απολύσεις και εν γένει ζητήματα που άπτονται των σχέσεων εργοδοτών – εργαζομένων

Δημόσιο και Διοικητικό Δίκαιο

 • Φορολογικό

 • Πολεοδομικό δίκαιο

 • Αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων

 • Δασικό δίκαιο και δίκαιο προστασίας περιβάλλοντος

 • Προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων, διοικητικών κυρώσεων

Μεταφράσεις

 • Μετάφραση και επικύρωση δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων